Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové | tel.: 721 344 657 | email: info@aee-cr.cz | www.aee-cr.cz | IČO: 27035239
MENU

Orgány AEE

Orgány AEE jsou (vyňato ze Stanov AEE):

Valná hromada

Vrcholný orgán, svolává ji písemnou pozvánkou výkonná rada, obvykle jedenkrát za rok. Valná hromada je oprávněna rozhodovat ve všech věcech asociace. Ostatní orgány jí jsou podřízeny.

Do působnosti VH patří zejména:

  • • schvalovat jednotlivé akce a aktivitiy asociace
  • • potvrzovat rozhodnutí VR,
  • • na návrh předložený VR přijímat, měnit a doplňovat stanovy asociace
  • • schvalovat směrnice hospodaření a jiné vnitřní směrnice asociace
  • • rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
  • • volit a odvolávat členy výkonné rady a kontrolní komise asociace a kontrolovat její činnost
  • schvalovat roční rozpočet asociace a roční účetní uzávěrku

Výkonná rada

Výkonná rada je řídícím a výkonným orgánem AEE, má 7 členů a je volena na dobu dvou let. Každý člen VR má jeden hlas, rozhoduje se většinou přítomných členů VR. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Výkonná rada dále schvaluje přihlášky žadatelů o členství a podává návrhy VH k přijetí či nepřijetí nových čestných členů.
Statutární orgánem asociace je předseda VR a místopředseda VR. Jménem asociace jsou oprávněni jednat a podepisovat každý samostatně. Valná hromada je volí na dobu dvou let.

Hospodář

Kontroluje majetkové, finanční a účetní agendy asociace. Zejména kontroluje hospodaření, správy majetku, účelného vynakládání finančních prostředků a vedení účetnictví.


© 2007 všechna práva vyhrazena - aee-cr.cz | Prohlášení o přístupnosti | Vytvořil: www.webove-stranky.ic.cz | tomas.kott@seznam.cz