Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové | tel.: 721 344 657 | email: info@aee-cr.cz | www.aee-cr.cz | IČO: 27035239
MENU

Plánované akce


ASOCIACE EKOLOGICKÝCH EXPERTŮ, o.s. a společnost EMPLA spol. s r. o. pořádá ve středu 22. září 2010 Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové odborný seminář na téma:

SCHVÁLENÁ EURONOVELA ZÁKONA O ODPADECH
(č. 154/2010 Sb.)
& vyhlÁŠKA č. 61/2010 Sb.
(novelizující vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb.)
A ZMĚNY, JEŽ VYVOLALY

 

SEMINÁŘ ODPADY EURONOVELA

 ASOCIACE EKOLOGICKÝCH EXPERTŮ, o.s. a společnost EMPLA spol. s r. o. pořádá v úterý 22. června 2010 v Moravské Zemské knihovně v Brně odborný seminář na téma:

SCHVÁLENÁ EUROnovela zákona o odpadech
(č. 154/2010 Sb.)
& vyhlÁŠKA č. 61/2010 Sb.
novelizující vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb.
A změny, jež vyvolají

 

Seminář euronovela odpady Brno

 ASOCIACE EKOLOGICKÝCH EXPERTŮ, o.s. pořádá v úterý 11. května 2010 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje odborný seminář:

POVINNOSTI OBCÍ KE SPRÁVNÍM ORGÁNŮM Z HLEDISKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODPADŮ A OVZDUŠÍ
a

MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA A OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

 

Informace k semináře ke stažení


 

Pokud máte zájem o zasílání plánovaných akcí, případně máte témata o kterých by jste se chtěli dovědět více, vyplňte prosím následující formulář. Po vyplnění Vám budou zasílány aktuality ohledně plánovaných akcí a Vámi navržená témata se pokusíme zařadit do jednotlivých akcí.

Jméno a příjmení:
Váš email :
Návrh témat:
 

 


 

European EMS Forum 2009

A conference for Environmental Managers, Environmental Verifiers and other EMS Professionals taking place in Brussels, Belgium, Diamant Building, Boulevard A. Reyers 80, on May 12, 2009, from 10.00 to 16.00 h.

Organisation through VNU Office, Germany
On behalf of the EFAEP EMS working group.

The programme can be found at http://www.efaep.org

EMS - Forum Programm
EMS - Registration Form

 
Projekt vzdělávání autorizovaných osob v oboru posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění


1. Cíl projektu

Oblast posuzování vlivů na životní prostředí (EIA,SEA) vyžaduje z pohledu nároků na autorizovanou osobu značný rozsah znalostí zákonů a prováděcích předpisů z oblasti životního prostředí (všech jeho dílčích složek), z oblasti veřejného zdraví a stavebního zákona včetně souvisejících předpisů. Jedná se zejména o následující obory:

 • - ochrana ovzduší
 • - hydrologie a ochrana vod
 • - geologie a hydrogeologie, hodnocení starých ekologických zátěží
 • - ochrana půd
 • - nakládání s odpady
 • - ochrana proti hluku a vibracím
 • - ochrana zdraví obyvatelstva z pohledu zákona o veřejném zdraví a souvisejících předpisů
 • - pracovní prostředí
 • - nakládání s chemickými látkami
 • - toxikologie z hlediska vlivu na zdraví a na životní prostředí, objektivizace zdravotních rizik
 • - rámcová znalost práce ekoanalytických a ekotoxikologických laboratoří
 • - ochrana člověka i dalších živých organismů proti účinkům ionizujícího i neionizujícího záření
 • - ochrana přírody, spolupráce s autorizovanými osobami pro biologické hodnocení, biologické průzkumy a s autorizovanými osobami pro posouzení problematiky Natura 2000
 • - krajinný ráz a ekologie krajiny
 • - provázanost stavebního zákona s oblastí posuzování vlivů na životní prostředí

Z výše uvedeného výčtu je možné si představit nezbytnost stálého přísunu informací autorizovaným osobám, nezbytnost jeiich orientace vždy v aktuální legislativě a doplňování informovanosti autorizovaných osob o nové poznatky příslušných vědních a technických oborů. To samozřejmě podmiňuje i nutnost permanentního vzdělávání autorizovaných osob tak, aby si obor posuzování vlivů na životní prostředí v ČR udržel patřičnou úroveň i v mezinárodním měřítku a aby obor posuzování vlivů na životní prostředí získával stále pevnější postavení v celospolečenském rozvoji.2. Návrh systému stálého celoživotního vzdělávání autorizovaných osob

Systém hodnocení činnosti autorizovaných osob ministerstvem životního prostředí, je nastaven zákonem č. 100 /2001 Sb. v pětiletých cyklech (doba prodlužování platnosti autorizace) a závisí na hodnocení zpracovaných dokumentací a posudků. Na tento systém bude navazovat systém účasti autorizovaných osob na odborných akcích, zhruba v oborech, které jsou v úvodním výčtu prezentovány.

Autorizované osoby budou povinně absolvovat dvě jednodenní až dvoudenní odborná školení - semináře za kalendářní rok, pořádané specielně pro vzdělávání těchto osob.
Na seminářích budou prezentovány jak novinky z legislativy příslušného oboru, tak novinky metodického i odborného charakteru.
Účastníci jednotlivých školení obdrží potvrzení - certifikát o absolvování tohoto školení.

Jako příklad pětiletého vzdělávacího cyklu je uveden návrh harmonogramu od roku 2009

Předpokládá se, že každoročně proběhne jednodenní seminář týkající se vybraného specializovaného oboru a dvoudenní konference zaměřená na legislativu novinky a zkušenosti z praxe.


r. 2009
 • - ochrana ovzduší (možno absolvovat tradiční konferenci měření emisí)
 • - hydrologie a ochrana vod, hydrogeologie

r. 2010
 • - geologie, horní zákon, hodnocení starých ekologických zátěží a nakládání s odpady
 • - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a půdy určené pro funkci lesa (PUPFL)

r. 2011
 • - ochrana proti hluku a vibracím
 • - ochrana zdraví obyvatelstva z pohledu zákona o veřejném zdraví a souvisejících předpisů
 • - pracovní prostředí a BOZP
 • - ochrana člověka i dalších živých organismů proti účinkům ionizujícího i neionizujícího záření

r. 2012
 • - toxikologie z hlediska vlivu na zdraví a na životní prostředí
 • - rámcová znalost práce ekoanalytických a ekotoxikologických laboratoří
 • - nakládání s chemickými látkami, systém REACH

r. 2013
 • - krajinný ráz a ekologie krajiny
 • - územní systémy ekologické stability
 • - ochrana přírody, spolupráce s botaniky, zoology a specialisty na posudky Natura 2000

Doklad o účasti na každé odborné akci bude ohodnocen 5 body, tudíž autorizovaná osoba je za rok povinna získat certifikáty ze dvou školení a 10 bodů.
Kromě výše uvedených akcí může autorizovaná osoba absolvovat též tradiční velké konference:


 • - Měření emisí a ochrana ovzduší, Seč, duben – květen
 • - Odpady Luhačovice
 • - atd.

Za účast na těchto ostatních odborných akcích obdrží autorizovaná osoba tři body.


Z pohledu územní dostupnosti je vhodné situovat jednodenní akce do míst snadno dopravně dosažitelných s možností parkování a v blízkosti autobusových a vlakových nádraží. Dvoudenní akce (konference) pak budou pořádány v rekreačních střediscích s dostatečnou kapacitou. Z pohledu dlouholetých zkušeností s cyklickými kursy (např. již deset let zajišťování tradičního kursu podnikový ekolog, zajišťování kursů a zkoušek pro bezpečnostní techniky podle dispozic MPSV s certifikací MPSV atd.) nabízí Asociace ekologických expertů, s odborným zázemím Státního zdravotního ústavu Praha, Ministerstva životního prostředí, Českého spolku pro péči o životní prostředí, společnosti EMPLA s .r. o. Hradec Králové a dalších vybraných organizací a odborníků pořádání těchto školení autorizovaných osob.
Pro zvyšování kvality dokumentací a posudků je zcela nezbytné, aby pověřené osoby byly také informovány s možnostmi a výpověďní úrovní dat objektivizujících jednotlivé obory ochrany životního prostředí, vč. měření vybraných faktorů před a po realizaci investice.
Možnost sepětí teorie s praxí zde je umožněna zázemím velkých ekologických laboratoří a rozsáhlou základnou terénních pracovišť.

Předpokládá se, že praktickým opatřením zajišťujícím dostupnost pověřeným osobám, bude pořádání školení (semináře) v souladu s potřebami regionů dvakrát.


Součástí školení budou praktické ukázky terénních prací, jako jsou měření emisí a imisí, měření faktorů pracovního prostředí, měření hluku ze stacionárních zdrojů a hluku z dopravy, vzorkování odpadů, zemin, materiálů a vod, praktické interpretace výsledků hlukových a rozptylových studií, praktické aplikace výsledků studií vlivu na zdraví obyvatelstva atd.


V jednotlivých školeních budou přednášet specialisté a autorizované osoby v příslušných oborech, jednotlivá školení budou posluchači hodnocena a podněty posluchačů budou vyhodnocovány a aplikovány stále pro zlepšování úrovně jednotlivých školení. Jednotlivá školení budou koncipována průřezově, tzn. obsahovat budou legislativu, odbornosti i praxi.


Informace o jednotlivých akcích budou k disposici vždy včas formou pozvánek. Budou rovněž uvedeny na webových stránkách Asociace ekologických expertů a na stránkách Českého spolku pro péči o životní prostředí.


V systému autorizací není navrhované celoživotní vzdělávání novinkou, dobrým příkladem jsou vzdělávací akce autorizovaných inženýrů a techniků, systém ČKAIT.


© 2007 všechna práva vyhrazena - aee-cr.cz | Prohlášení o přístupnosti | Vytvořil: www.webove-stranky.ic.cz | tomas.kott@seznam.cz