Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové | tel.: 721 344 657 | email: info@aee-cr.cz | www.aee-cr.cz | IČO: 27035239
MENU

Podmínky členství

Členství v AEE je dobrovolné. Členy mohou být fyzické osoby (individuální členové) i právnické osoby (korporativní členové). Členství vzniká schválením přihlášky výkonnou radu AEE, nebo valnou hromadou, jde-li o čestné členství.

1)  Individuální členství

 • 1.1.  řádné
 • 1.2.  přidružené
 • 1.3.  pro studující
 • 1.4.  čestné

2)  Korporativní členství

 • 2.1.  řádné

Podmínky členství

1.1.  Individuální řádné členství

a) ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého či technického směru + 3 odborné praxe v ochraně životního prostředí
b) ukončené středoškolské vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru + 5 letá praxe v ochraně životního prostředí

Výkonná rada může splnění těchto podmínek prominout a přihlášku schválit, pokud jsou pro to dány důvody zvláštního zřetele hodné a osobnost uchazeče a jeho profesní zkušenosti jsou zárukou, že jeho členství je v souladu s cílem a předmětem činnosti asociace.

1.2.  Individuální přidružené členství

Individuálním přidruženým členem AEE se může stát i ten, kdo nesplňuje podmínku řádného členství. Individuální přidružený člen může požádat o změnu členství na členství řádné individuální, jakmile bude splňovat jednu z podmínek individuálního řádného členství. Výkonná rada po osvědčení splnění výše uvedených podmínek posoudí žádost člena o změnu formy členství.

1.3.  Individuální členství pro studujícího

Členství pro studující je určeno pro vysokoškolské studenty všech oborů blízkých ekologii. Poté co bude AEE prokázáno úspěšné ukončení vysokoškolského studia absolutoriem, změní se forma členství bez dalšího na členství individuální přidružené.

1.4.  Individuální čestné členství

Čestným členem AEE se může stát na návrh výkonné rady každá fyzická osoba, která se výrazným způsobem zasloužila o rozvoj ekologie či o činnost AEE. Čestné členství v AEE uděluje valná hromada. čestný člen nemusí platit členské příspěvky.

2.1.  Korporativní členství řádné

Řádným korporativním členem AEE se může stát každá právnická osoba, která patří k obecně uznávaným v oblasti působnosti AEE. Míru obecného uznání právnické osoby posuzuje výkonná rada AEE na základě materiálů předložených uchazečem o řádné korporativní členství, zejména pak je nutno předložit alespoň dva z níže požadovaných materiálů:

 • - posudky členů AEE na dosavadní díla a činnost uchazeče v oblasti působnosti AEE
 • - posudky či dobrozdání renomovaných odborníků v oblasti působnosti AEE na dosavadní výsledky práce uchazeče, a to i zahraničních

Žádost o přijetí podává, souhlas se stanovami a závazek jejich dodržování za právnickou osobu podepisuje její statutární zástupce.

Při přijímání řádného korporativního člena musí výkonná rada AEE přihlédnout i k celkovému renomé a pověsti uchazeče o členství mezi dosavadními členy AEE a k jeho dosavadní činnosti.
Uchazeč o řádné korporativní členství musí rovněž prokázat, že v řadách svých zaměstnanců disponuje alespoň jedním odborníkem, který splňuje podmínky pro individuální členství řádné či přidružené.

Korporativní členové jsou dále děleny na malého a velkého korporativního člena. Malý korporativní člen je ten, který má do 25 zaměstnanců včetně. Velký korporativní člen je člen s počtem zaměstnanců nad 25.

Všeobecnou podmínkou členství ve všech kategoriích vyjma kategorie čestného členství je řádné placení členských příspěvků.

Členské příspěvky

Členský příspěvek se platí po schválení členství výkonnou radou. Výkonná rada se svolává 2x ročně. Příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo členství schváleno.


      roční příspěvek v
 1. Individuální členství      
   1.1. řádné   700
   1.2. přidružené   600
   1.3. pro studující   200
   1.4. čestné   0
 2. Korporativní členství      
   2.1. řádné malý
korporativní
člen
5 000
    velký
korporativní
člen
9 000

Povinnosti členů AEE

 • - dodržovat stanovy a vnitřní směrnice AEE
 • - respektovat rozhodnutí přijaté orgány AEE
 • - vystupovat na profesionální úrovni a v souladu s cíli AEE, hájit a prosazovat její dobré jméno
 • - zaplatit včas a ve správné výši základní členský příspěvek
 • - aktivně se podílet na činnosti AEE
 • - povinnosti členů asociace mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady
 • - při výkonu funkce v orgánech asociace upřednostňovat zájmy asociace před zájmy vlastními

Zánik členství

 • - písemným oznámením člena o vystoupení z AEE
 • - zánikem nebo úmrtím člena
 • - vyloučením člena, o kterém rozhoduje orgán, který rozhodl o vzniku členství; rozhodla-li o vyloučení výkonná rada, může se vyloučený do 15-ti dnů ode dne, kdy se vyloučení dozví, odvolat písemně k valné hromadě

© 2007 všechna práva vyhrazena - aee-cr.cz | Prohlášení o přístupnosti | Vytvořil: www.webove-stranky.ic.cz | tomas.kott@seznam.cz